اعضا

نام و نام خانوادگی: عضو شماره دو
سمت: سمت عضو شماره دو
پست الکترونیکی: ozv2@iut.ac.ir
وب سایت: http://boostan.iut.ac.ir
دسته اول
نام و نام خانوادگی: عضو شماره یک
سمت: سمت عضو شماره یک
پست الکترونیکی: ozv1@iut.ac.ir
وب سایت: http://kharazmi.iut.ac.ir
دسته دوم

تحت نظارت وف ایرانی