معرفی و ساختار اداره فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان

با توجه به تعريف مأموريت سه گانه آموزش، پژوهش و فناوری برای دانشگاههای برتر كشور، اداره فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه با ساختار و اهداف جديد، فعاليت‌ها و نيروهای خود را در راستای توسعه فناوری و گسترش ارتباط با صنايع، مراكز اقتصادی، سازمانها و بخش كشاورزی سازماندهي كرده است.

اهداف

  • ارتقاء كمی و كيفی ارتباط دانشگاه با مراكز اقتصادی و صنايع در سطوح بين‌المللی، ملی و استانی قانونمند كردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراكز خارج از دانشگاه
  •  فراهم شدن زمينه مشاركت اعضای هيأت علمی و كارشناسان فعال و خبره

  •  زمينه‌سازی گسترش توليد و توسعه فناوری در كشور و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه

  • نظارت و كنترل پروژه قراردادهاي پژوهشی

  • همكاری با اساتيد و ساختارهای پژوهشی در جذب طرحهاي پژوهشی از خارج از دانشگاه

  •  ساماندهي و بهبود كيفيت دوره‌هاي كارآموزی

  •  ارائه خدمات و پشتيباني پژوهش و فناوری

  • افزايش كمی و كيفی قراردادهای پژوهشی از طريق ساختارهای موجود نظير هسته‌ها، گروه‌ها و مراكز تحقيقاتی، پژوهشكده‌ها و مشاركتهای حقوقی در كليه زمينه‌هايی كه دانشگاه صنعتی اصفهان در آنها مزيت بالقوه و بالفعل دارد.

تحت نظارت وف ایرانی