Skip to Content

دفتر انتقال فنّاوري

دفتر انتقال فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان در جهت حفظ و حمایت از دارایی های فکری و فناوری های نوین دانشگاه ایجاد شده است تا زمینه حفظ و انتقال دارایی فکری را به خارج از دانشگاه  فراهم کند. از اهداف اصلی این دفتر ارتقا سطح مشارکت دانشگاه در تولید و انتشار فناوری ها و تشویق پژوهشگران  دانشگاه به افشای دستاوردهای پژوهشی جهت بهره برداری تجاری از آن است.

اهداف

 • خلق ثروت از فناوري تولید شده در دانشگاه و شرکت های وابسته
 • شناسایی مزیتهای نسبی، قابلیتها واستعدادهای دانشگاه و نیازهای فناوری صنایع
 • بررسی اولویتهای راهبردی فناوی با همکاری دستگاه های اجرایی
 • سیاستگذاری برای ایجاد همسویی میان فعالیتهای مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در دانشگاه

خدمات

 1. مالکيت فکري
 • جستجوي تخصصي اختراعات ودیگر دارایی های فکری ثبت شده
 • مشاوره در خصوص ثبت اختراعات داخلي و خارجي
 • برنامه ریزی برای تدوین و مستند سازی نوآوری و مهارت های موجود در دانشگاه
 • مشاوره در مورد حفاظت از دیگردارایی های فکری مانند نرم افزار،کتاب و...
 • ارزیابی و تأييد اختراعات و نوآوریها با همکاری سازمان ثبت
 • برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی تخصصی در مورد مباحث مالکیت فکری
 1. انتقال تکنولوژي
 • اتخاذ تدابیر و تدوین قراردادهای لازم در روند انتقال فناوری
 • مشاوره در مورد فروش يا واگذاري دانش فني
 • ارزیابی  دانش فنی و قيمت گذاري فناوری

روند انتقال فناوری در دانشگاه صنعتی اصفهان

روند انتقال فناوری در دانشگاه صنعتی اصفهانabout seo | sites_part